Algemene voorwaarden (zakelijk)

Algemene voorwaarden van de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven voor de zakelijke markt betreffende uitvoering van werken en/of levering van producten en betreffende betalingen daarvan. Gedeponeerd bij de K.v.K. te Utrecht onder dossiernummer 40.25.85.83

Inhoudsopgave

Artikel 1; Algemeen
Artikel 2; Toepasselijkheid
Artikel 3; Domicilie
Artikel 4; Aanbiedingen
Artikel 5; Prijzen
Artikel 6; Overeenkomst
Artikel 7; Algemene verplichtingen aannemer
Artikel 8; Algemene verplichtingen opdrachtgever
Artikel 9; Levertijd, opneming, oplevering
Artikel 10; Meer- en minderwerk
Artikel 11; Onderbreking van de werkzaamheden
Artikel 12; Beëindiging werk in onvoltooide staat
Artikel 13; Overmacht
Artikel 14; Gebreken
Artikel 15; Betaling
Artikel 16; In gebreke blijven opdrachtgever
Artikel 17; Eigendoms- en auteursrecht
Artikel 18; Geschillen

Artikel 1; Algemeen

1.1 De Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 maken onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
1.2 Onderstaande bepalingen van de algemene voorwaarden wijken bij onverenigbaarheid met de bepalingen van het Uniform Aanbestedingsreglement 1986, het Uniform Aanbestedingsreglement EG-1991, de Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 en de dwingendrechtelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
1.3 In onderstaande bepalingen van de algemene voorwaarden wordt onder de aannemer verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk aanbiedt, of aan wie het werk is opgedragen.

Artikel 2; Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van de offertes, respectievelijk de overeenkomsten en gelden tevens met betrekking tot de facturen ter zake tussen de opdrachtgever en de aannemer.
2.2 Partijen kunnen bij schriftelijke overeenkomst afwijken van één of meer bepalingen uit de algemene voorwaarden.
2.3 Bij aanbiedingen door de aannemer wordt ervan uitgegaan dat deze algemene voorwaarden door de opdrachtgever worden aanvaard. Indien bij aanbieding of nadien blijkt, dat de opdrachtgever deze algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, staat het de aannemer vrij een aangepaste offerte uit te brengen.
2.4 Verwijzing van de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van de opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren deze voorwaarden bij strijdigheid van één of meer bepalingen.
2.5 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3; Domicilie

3.1 Partijen kiezen domicilie ter plaatse van vestiging van de aannemer.

Artikel 4; Aanbiedingen

4.1 De aanbiedingen van de aannemer zijn vrijblijvend. De aannemer is pas gebonden een werk uit te voeren indien hij de aanbieding niet onverwijld na aanvaarding door de opdrachtgever heeft herroepen.
4.2 Aanbiedingen geschieden volgens bestek en/of prijsaanvraag.
4.3 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: prijs per eenheid, aanneming, richtprijs of regie.
– Bij de prijsvormingmethode “aanneming” komen de partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen, waarvoor het werk zal worden verricht.
– Bij de prijsvormingmethode “richtprijs” doet de aannemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.
– Bij de prijsvormingmethode “regie” doet de aannemer nauwkeurige opgave van de prijsfactoren uurtarief en eenheidsprijzen van benodigde materialen en materieel.
4.4 De aanbieding vermeldt, indien mogelijk, het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen en de (vermoedelijke) datum van oplevering.
4.5 De aanbieding gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
4.6 Indien na een aanbieding een opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de calculatie in rekening worden gebracht, indien de opdrachtgever voor het uitbrengen van de offerte schriftelijk met deze calculatievergoeding heeft ingestemd.

Artikel 5; Prijzen

5.1 De door de aannemer genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 De prijzen gelden uitsluitend voor de in de aanbiedingen genoemde werkzaamheden en te leveren materialen. Alle andere of meerdere werkzaamheden worden verrekend als meerwerk, alle andere of meerdere materialen worden berekend volgens nader overeen te komen eenheidsprijzen.
5.3 Prijzen van aanbiedingen zijn gebaseerd op een éénmalige levering en ononderbroken werk, aanvangend op de overeengekomen aanvangsdatum.
5.4 Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op het loon- en prijspeil geldend ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding. Indien na de datum van de aanbieding de prijzen van grond- of hulpstoffen, de lonen, de salarissen, de sociale lasten, overheidslasten, vrachten assurantiepremies of omzetbelasting een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is de aannemer gerechtigd de bij de aanneming van de opdracht overeengekomen prijs, met inachtneming van de eventueel alsdan ter zake bestaande voorschriften, dienovereenkomstig te verhogen. De aannemer is daartoe eveneens gerechtigd bij herwaardering van betaalmiddelen.
5.5 Het bepaalde onder 5.4 is ook van toepassing, indien nadat een gedeelte van de werkzaamheden verricht is, zich één of meer omstandigheden voordoen als daar bedoeld. In dat geval echter alleen ten aanzien van de nog te verrichten werkzaamheden.
5.6 De aanbiedingsprijzen van de aannemer gelden gedurende één maand na de datum van de aanbieding, met inachtneming van het hierboven gestelde.

Artikel 6; Overeenkomst

6.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand door het schriftelijke bericht van aanvaarding van de opdrachtgever, tenzij de aannemer de aanbieding na aanvaarding onverwijld herroept.
6.2 Mondelinge afspraken en bedingen binden de aannemer eerst, nadat deze schriftelijk door haar zijn vastgelegd.
6.3 Indien geen van beide partijen de overeenkomst vanwege omstandigheden schriftelijk bevestigt en de aannemer met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van het werk heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de offerte te hebben aanvaard.

Artikel 7; Algemene verplichtingen aannemer

7.1 De aannemer zal het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De aannemer is gehouden de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde voorschriften en eisen van overheidswege in acht te nemen.
7.2 De aannemer beschikt over en toont op verzoek van de opdrachtgever zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een uitvoeringsinstantie Bedrijfstakeigen regelingen, voor zover de uitvoeringsinstantie Bedrijfstakeigen regelingen die verstrekt en zijn vestigingsvergunning voor zover vereist.
7.3 De aannemer overhandigt de opdrachtgever desgevraagd een staat met alle namen van alle werknemers die door hem van week tot week in het werk zijn gesteld, alsmede aan de opdrachtgever desgevraagd loonstatuten, dan wel verstrekt de aannemer manuren verantwoording ter inzage.
7.4 De aannemer is aanwezig bij de bouwvergadering in verband met overleg en inspraak.
7.5 De aannemer controleert of bouwplannen, tekeningen, tijd- en werkschema’s, overeenkomstig contract aanwezig zijn en voldoen aan daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.
7.6 De aannemer controleert de stipte aanlevering van materialen en materieel.
7.7 Tenzij anders is overeengekomen wordt het te voegen metselwerk schoon opgeleverd.
7.8 De aannemer onthoudt zich van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan de opdrachtgever van de opdrachtgever voor uitbreidingen of wijzigingen van diens werk.
7.9 De aannemer draagt de zorg voor het stipt voldoen aan zijn wettelijke verplichting tot afdracht van premies en sociale verzekering, alsmede van loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk.
7.10 De aannemer zorgt voor naleving van de CAO, die op zijn personeel van toepassing is en het naleven van de bepalingen van de Arbo-wet.

Artikel 8; Algemene verplichtingen opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever is verplicht de aannemer en diens medewerkers gedurende de normale werkuren en zonodig ook buiten de normale werkuren in staat te stellen voortgang van het werk te handhaven.
8.2 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is, moeten de daaruit voortvloeiende schade en kosten voor de aannemer door de opdrachtgever worden vergoed. Alle werkzaamheden, die daardoor voor de aannemer ontstaan, worden berekend in daggeld. Dit geldt ook voor de extra kosten voor onregelmatig werk. Bij extra inzet van manschappen dienen adequaat benodigde vaklieden te worden ingezet door opdrachtgever.
8.3 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden en /of leveringen die niet tot het werk van de aannemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever de aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen. Dergelijke vertragingen en daaruit voortvloeiende problemen komen ten laste van de opdrachtgever. Er zal door de aannemer geen inhaal worden gepleegd wegens te late start, tenzij anders overeengekomen.
8.4 De opdrachtgever stelt in overleg met de aannemer de aanvangsdatum van het werk vast.
8.5 De opdrachtgever nodigt de aannemer uit bij alle bouwvergaderingen, die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden, of de voortgang daarvan.
8.6 De opdrachtgever is verplicht te zorgen voor het tijdig aanleveren van deugdelijk materiaal en materieel en het verzorgen van een goede organisatie op de bouwplaats, tenzij anders is overeengekomen. Hij zorgt voor de benodigde vergunningen en ontheffingen. Hij zorgt ervoor dat toegangswegen en aanvoerwegen dusdanig worden aangelegd en onderhouden, dat het materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het bouwwerk gebracht kunnen worden. Daarbij draagt hij zorg voor het horizontale transport op het werk, tot niet verder dan 25 meter van de verwerkingsplaats verwijderd. Van de toegangswegen tot en van de rijbaan of de rijplaten op het werk kan door aannemer of zijn medewerkers vrij gebruik gemaakt worden. Voorts zorgt hij voor aanwezigheid van een bouwkraan, bouwlift of ander middel tot verticaal transport, tenzij anders is overeengekomen.
8.7 De medewerkers van de aannemer hebben vrije toegang tot de aanwezige toiletten, schaftlokalen of kantines op/of bij het werk. Van de telefoon wordt door de aannemer, diens personeel en/of ondergeschikten, voor zover voor het werk nodig is, vrij gebruik gemaakt.
8.8 De opdrachtgever stelt bouwvoorzieningen waaronder steigervoorzieningen beschikbaar indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn. De bouw- en steigervoorzieningen moeten voldoen aan wettelijke voorschriften alsmede aan de door de Arbeidsinspectie gestelde c.q. te stellen veiligheidsvoorschriften.
8.9 De opdrachtgever zorgt voor de aanwezigheid van water en elektriciteit en verschaft de daarvoor benodigde aansluitmogelijkheden. De benodigde elektriciteit en water alsmede overige nutsvoorzieningen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
8.10 De opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch- en bouwafval, indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn.
8.11 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat daardoor de schade aan persoon, goed of milieu zoveel als mogelijk wordt beperkt. Hij zorgt voor orde en veiligheid op het werk.
8.12 De opdrachtgever leeft ten aanzien van de aannemer en zijn werknemers stipt de bepalingen na van de vigerende CAO voor het bouwbedrijf, van de Arbo-wet en van het vorstuitkeringsreglement, bedoeld in artikel 11 van de statuten van het Risicofonds voor de Bouwnijverheid, of zijn rechtsopvolger. Hij dient derhalve de werkplaats te beschutten en voor het opbouwen van bescherming tegen wind etc., afdekmateriaal ter beschikking te stellen. De aannemer bouwt deze bescherming zelf op. Indien de opdrachtgever geen afdekmateriaal beschikbaar stelt, kan de aannemer dit ter beschikking stellen en de kosten daarvan in zijn prijs berekenen.
8.13 De verplichtingen vermeld onder de voorafgaande leden geven de opdrachtgever nimmer aanspraak op vergoeding tegenover de aannemer.

Artikel 9; Levertijd, opneming, oplevering

9.1 De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de aannemer, tenzij anders is overeengekomen.
9.2 Tenzij anders schriftelijk is of wordt overeengekomen, zal een werk dat op de overeengekomen aanvangsdatum is aangevangen, worden opgeleverd voor of op de datum door de aannemer in zijn aanbieding vermeld.
9.3 De opdrachtgever is gehouden zijn medewerking te verlenen aan de opneming van het werk.
9.4 Overschrijding van de overeengekomen tijd van oplevering door overmacht of welke oorzaak dan ook die niet kan worden toegerekend aan de aannemer, geeft de opdrachtgever nimmer het recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem mocht voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of enige andere overeenkomst die met deze overeenkomst verband houdt, een en ander tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
Algemene Voorwaarden Zakelijke markt Pagina 4 van 7

Artikel 10; Meer- en minderwerk

10.1 De aannemer is niet gehouden het opgedragen meerwerk te verrichten dan na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever.
10.2 Voor meerwerkzaamheden zullen in rekening gebracht worden de verrekeningsbedragen genoemd in de aanbieding of bevestiging van de aannemer met inachtname van hetgeen in artikel 4 hierboven is vermeld. Mochten verrekeningsbedragen niet zijn genoemd of overeengekomen, dan zal meerwerk worden uitgevoerd in daggeld.

Artikel 11; Onderbreking van de werkzaamheden

11.1 Met inachtname van de bepalingen met betrekking tot schorsing van de werkzaamheden door de opdrachtgever, behoudt de aannemer zich het recht voor het tot op dat moment gereedgekomen gedeelte op te leveren en dientengevolge te factureren, indien de aannemer door omstandigheden buiten zijn schuld de werkzaamheden niet geheel ononderbroken kan uitvoeren.
11.2 Alle kosten ontstaan doordat de werkzaamheden buiten schuld van de aannemer worden onderbroken, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Meeruren en wachturen van het door de aannemer gebruikte personeel zullen worden verrekend, volgens door de aannemer vastgestelde uurlonen en opslagen.
11.3 Verloren arbeidsuren als gevolg van het uitvallen van stroom- of watervoorziening, of andere oorzaken buiten schuld van de aannemer, zullen voor rekening zijn van de opdrachtgever. Inhaal van deze arbeidsuren zal geschieden in daggeld.

Artikel 12; Beëindiging werk in onvoltooide staat

12. De opdrachtgever is bevoegd de aannemer op te dragen het werk in onvoltooide staat te beëindigen. De aannemer heeft alsdan recht op schadevergoeding welke gelijk zal zijn aan de som van:
a. honderdvijfentwintig procent (125%) van de overeengekomen prijs, berekend naar de stand van het werk ten tijde van de beëindiging; en
b. alle gemaakte kosten alsmede de nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die de aannemer ten tijde van de beëindiging reeds is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 13; Overmacht

13.l Indien tengevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, algemene of partiële werkstaking, uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie, ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie bij de aannemer ontstaat, of indien door vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp, milieuverontreiniging ter plaatse van het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod, sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten de schuld van de aannemer, de benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke zij van derden betrekken, hen niet resp. niet tijdig kunnen bereiken, en/of de werknemer(s) het bouwobject niet kunnen bereiken of aldaar verblijven, heeft de aannemer het recht de levering van de materialen en/of de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt.
13.2 Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht, de overeenkomst, mits zulks schriftelijk binnen veertien kalenderdagen geschiedt, te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet alsdan gelijktijdig worden betaald. Bij zodanige annulering, onverschillig welke partij zich hiervan bedient, is de aannemer niet gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.

Artikel 14; Gebreken

14.1 De aannemer staat in voor het leveren van goed en deugdelijk werk, hetgeen onder meer inhoudt, dat het werk schoon wordt opgeleverd en conform afspraak wordt uitgekrabd.
14.2 Indien de aannemer aansprakelijk is voor een tekortkoming aan het werk, zal deze aansprakelijkheid onder alle omstandigheden beperkt zijn tot het beloop van diens aanneemsom. Gevolgschade, daaronder ook begrepen schade van derden, is uitgesloten.
Artikel 15; Betaling
15.1 Met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten geschieden wordt de opdrachtgever aan de aannemer een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand van het factuurbedrag voor iedere kalendermaand, waarbij een gedeelte van de maand tot een kalendermaand wordt gerekend, zulks vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de volledige betaling.
15.2 De buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag.
15.3 Betalingen door de opdrachtgever vanaf het moment van verschuldigd zijn van rente worden geacht in eerste instantie te zijn betalingen van verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten; pas nadat deze bedragen zijn voldaan, worden betalingen door opdrachtgever in mindering gebracht op de aan de aannemer verschuldigde hoofdsom.
15.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan de aannemer te compenseren met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook meent te goed te hebben van de aannemer.

Artikel 16; In gebreke blijven opdrachtgever

16.1 Indien de betaling door de opdrachtgever niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim.
16.2 Indien reeds voor de oplevering waarschijnlijk wordt dat de opdrachtgever overigens niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit een overeenkomst waarvoor de onderhavige algemene voorwaarden van kracht zijn, of uit enige andere, met de aannemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede wanneer de aannemer duidelijk aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever, waardoor gerechte twijfel kan ontstaan, dat deze zijn verplichtingen jegens de aannemer niet zou kunnen nakomen en verder in geval van faillissement, van aanvrage van surséance van betaling, door stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
16.3 Indien de opdrachtgever in verzuim is, heeft de aannemer, onverminderd de verder aan de aannemer toekomende rechten, het recht zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten (tot de opdrachtgever het verschuldigde bedrag heeft betaald) of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van de aannemer en zonder dat de aannemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. In dat geval is elke vordering van de aannemer op de opdrachtgever direct volledig opeisbaar, ook indien anders is overeengekomen.
16.4 De partij die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij is gehouden al die nodige maatregelen te nemen ter beperking van de te lijden schade. Indien deze maatregelen kosten met zich meebrengen, zullen deze kosten door de wederpartij worden vergoed.

Artikel 17; Eigendoms- en auteursrecht

17.1 De door of vanwege de aannemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties en dergelijke blijven zijn eigendom.
17.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke gevestigde rechten (onder andere auteursrechten en modelrechten) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.
17.3 Alle materialen welke niet zijn verwerkt, blijven tot het moment van betaling door de opdrachtgever hiervan, eigendom van de aannemer.

Artikel 18; Geschillen

18.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de opdrachtgever en de aannemer mochten ontstaan, worden naar keuze van de partij die het geschil constateert beslecht door de bevoegde gewone rechter of door arbitrage overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van de Raad voor Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidden.